Algemene voorwaarden

Artikel 1 Over KIEMM
KIEMM is een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77286030 gevestigd aan Meppelerstraatweg 268, 8022AN Zwolle met Jennifer Bootsma aan het hoofd.

Het adres van onze website is: www.KIEMM.com

KIEMM is de online shop voor groeiend plezier in de keuken. Ga samen met ons op ontdekkingstocht om zelf aan de slag te gaan in je eigen keuken en vind plezier in makkelijk, lekker én gezond eten!

Jij kunt KIEMM op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@KIEMM.com
 • Telefonisch: +31-6-22078778
 • Via het contactformulier op onze website

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij KIEMM, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf, aan wie KIEMM een offerte uitbrengt en/of met wie KIEMM een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en niet een werkdag.

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.

Spreken wij over een dienst, bedoelen wij een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, al onze offertes, zo ook op alle overeenkomsten, die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Ons aanbod en onze offerte(s)
In onze webwinkel vind jij ons aanbod. Het aanbod in onze webwinkel is voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van bezorging/verzending;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
  • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen.

De afbeeldingen van onze producten zijn altijd indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergave in de webwinkel exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product.

Als wij een offerte voor jou opstellen, dan baseren wij deze op de gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij vragen jou dan ook alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden/producten omvat, dan hebben wij het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. Hebben wij tot het moment van herroeping al werkzaamheden uitgevoerd of producten geleverd, hebben we het recht hier een vergoeding voor te vragen.

Onze offertes zijn vrijblijvend en in beginsel vragen wij jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoelen wij, dat wij u in één offerte, een combinatie van meerdere diensten en/of (een bepaalde hoeveelheid) producten hebben aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod en/of in onze offerte, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur
Een overeenkomst komt pas tot stand:

 • Zodra jij het aanbod accepteert in onze webwinkel, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert én akkoord gaat met onze algemene voorwaarden;
 • Nadat jij onze offerte en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en hebt bevestigd en jij daarbij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden;
 • Jij geen offerte hebt ontvangen van ons, maar wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand, op het moment dat wij, in jouw opdracht, starten met de werkzaamheden en/of leveren van producten. De werkzaamheden en/of de producten worden dan op basis van mijn vaste (uur)tarief en/of (eenheids)prijs aan jou in rekening gebracht, tenzij wij met jou hierover andere afspraken hebben gemaakt;

In beginsel eindigt de overeenkomst:

 • Van rechtswege nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen en waarbij de factuur door jou is betaald.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de gewenste producten.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie
Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht, naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of leveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

 • Dat wij van jou alle relevante informatie en/of (adres)gegevens hebben ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • Indien partijen dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;
 • Jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

Tot dat moment, hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan hebben wij het recht deze bij jou in rekening te brengen.

Hiervoor hanteren wij het, op dat moment geldende uurtarief/productprijs. Het overschrijden van een termijn geeft jou geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding.

Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Bij het in ontvangst nemen van jouw bestelling en/of bij de uitvoering van bestellingen van producten zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij levering geldt het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt als plaats van levering.

Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is zullen wij contact met jou opnemen voor het bieden van een alternatief. Jij bent natuurlijk niet verplicht dit alternatief te accepteren.

Het risico van beschadiging of verlies van producten ligt bij ons, tot het moment dat de producten zijn geleverd op het vooraf kenbaar gemaakte adres, daarbij inbegrepen het dichtstbijzijnde pakketpunt en/of de buren.

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen, dat onze producten aan jouw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers persoonlijk, smaken kunnen verschillen. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze service/producten niet aan jouw verwachtingen voldoen.

Artikel 7 Wijzigen van de opdracht  
Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Wij laten jou eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).

Artikel 8 Herroepingsrecht
Heb jij (consument) een bestelling geplaatst in onze webwinkel dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden. Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat jij deze verbreekt.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking terug te sturen. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

Maak jij gebruik van het herroepingsrecht, zal jij het product (zoveel als mogelijk) in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.

Artikel 9 Kosten bij herroeping
De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening. Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling hebt verbroken, ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 10 Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Producten die wij op jouw verzoek personaliseren, op welke manier dan ook;
 • Bederfelijke producten;
 • Onze downloads waaronder onze workshops, waarbij jij gelijk na aankoop toegang hebt tot de volledige download.

Artikel 11 Prijzen en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen en/of (uur)tarieven aan te passen.

Onze facturen ontvang jij digitaal.

Bestellingen die jij plaatst in onze webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving.

Bestel jij op andere wijze en/of vragen wij jou (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan starten wij met de uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat wij de (vooruit)betaling op onze rekening hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur.

Komen wij overeen dat jij de factuur achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 •  5% over de volgende € 5.000,00
 • Telkens met een minimum van € 40,00 

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of het tenietgaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht
Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, producten en onze uitingen komen ons toe.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Zonder onze toestemming mag jij het niet van ons reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Voor iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en annuleren van de overeenkomst
Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht of producten ingekocht/geleverd, dan houden wij het recht deze in rekening te brengen, op basis van het geldende uurtarief/de eenheidsprijs. Indien jij inmiddels een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zullen wij dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. De reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven onze eigendom en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel en/of beslag.

Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand kun jij, de consument, gebruikmaken van het herroepingsrecht conform artikel 8, met uitzondering van alle custom-made producten en/of overige producten waarvan vooraf al bekend was dat het herroepingsrecht hier niet op van toepassing is.

Als rechtspersoon of als natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf heb jij het recht om een overeengekomen overeenkomst kosteloos te annuleren binnen 24 uur nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien jij op een later tijdstip annuleert hebben wij het recht jou hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen (ter waarde van 30 % van totale factuurbedrag) en/of jou te houden aan je betalingsverplichting voor het volledige factuurbedrag conform overeenkomst.    

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld. Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens of het materiaal dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven/meegeleverde instructies en/of voorschriften;
 • Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden.

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, 6 maanden nadat het product werd geleverd.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Artikel 15 Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan twee (2) maanden, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten in rekening te brengen.

Artikel 16 Klachten
Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek aan een product of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden via info@KIEMM.com. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 17 Privacy beleid
Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Artikel 18 Geschillen
Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Versie 1.1, januari 2021